Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

VTV Phú Yên

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI PHÚ YÊN

I. Chức năng:

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên là đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có chức năng sản xuất, khai thác các chương trình truyền hình tại khu vực để phát trên sóng truyền hình Quốc gia và trên sóng của Trung tâm THVN tại Phú Yên; truyền tiếp các chương trình truyền hình Quốc gia tại địa bàn theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc, theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1- Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và dài hạn, trong đó có kế hoạch về định hướng tuyên truyền, sản xuất, khai thác các chương trình truyền hình phản ánh các hoạt động của khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ và Lâm Đồng để phát trên sóng truyền hình Quốc gia và trên sóng của Trung tâm THVN tại Phú Yên, tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

2- Tổ chức nghiệm thu các thể loại chương trình truyền hình theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nội dung, chất lượng và chi phí sản xuất các chương trình theo quy định của Đài THVN.

3- Tổ chức truyền tiếp chương trình phát sóng Quốc gia của Đài truyền hình Việt Nam theo quy định của Tổng Giám đốc.

4- Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Tổng Giám đốc Đài THVN.

5- Thực hiện chức năng đầu mối của Đài truyền hình Việt Nam đối với các Đài PT và TH trong khu vực trên một số lĩnh vực được Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam uỷ nhiệm.

6- Soạn thảo nhiệm vụ cụ thể, quy chế, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác của Trung tâm với các đơn vị trực thuộc Đài trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

7- Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm. Xây dựng quy hoạch cán bộ để đáp ứng nhu cầu công tác của đơn vị.

8- Quản lý theo phân cấp về tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản của của đơn vị theo quy định chung của Đài truyền hình Việt Nam.

III.Cơ cấu tổ chức:

Ban giám đốc:

1. Lê Văn Gia, Giám đốc

2. Đặng Quang Thành, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật

3. Trần Thanh Hưng, Phó Giám đốc phụ trách nội dung

Các phòng chức năng:

1- Phòng Tổ chức – Hành chính.

2- Phòng Thời sự.

3- Phòng Chuyên mục.

4- Phòng Văn nghệ.

5- Phòng Chương trình.

6- Phòng Kỹ thuật.

7- Phòng Tài chính – Kế toán và Quảng cáo Dịch vụ Truyền hình.

8- Phòng Tin học – Đồ họa

9- Văn phòng Thường trú tại Khánh Hòa

 

.